Regulamin

Wynajmującym , Zwanym w Regulaminie Obiektem "Villa Solina Zawóz" jest:

JKF INVEST SP.ZO.O.

UL PODKARPACKA 190

35-082 RZESZÓW 

NIP: 8133907743  REGON:527148565

KRS: 0001073938

 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin Obiektu obowiązuje na terenie Villa Solina Zawóz i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 

1.Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”

 2.Regulamin Obiektu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 3.Aktualna wersja regulaminu Obiektu jest dostępna na stronie internetowej https://villasolina.com/

 

§ 2. DOBA HOTELOWA

1.Pomieszczenie mieszkalne w Obiekcie, zwane w dalszej części „apartamentem” wynajmowane jest na doby.

 2.Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.

 3.Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu apartamentu, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.

 4.Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić telefonicznie, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.

* Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

* Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo telefonicznie.

 

 

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

1.Rezerwacji można dokonać poprzez stronę internetową, portal Booking lub telefonicznie.

 2.Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zapłaty za pobyt.

 3.Jeśli zapłata nie wpłynie na konto bankowe Obiektu w terminie wyznaczonym w umowie rezerwacji lub wpłynie później, Obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.

 4.Po zaksięgowaniu zapłaty na koncie bankowym Obiektu, rezerwacja otrzymuje status ”potwierdzonej”.

 5.W chwili rezerwacji wynajmujący jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki w wysokości 50% należności za pobyt (z wyjątkiem ofert bezzwrotnych wymagających 100% przedpłaty oraz o ile nie ustalono inaczej). Do dwóch tygodni przed przyjazdem należy uregulować pozostałą kwotę wynikającą z rezerwacji przelewem na wskazane konto bankowe.

6. Do dwóch tygodni przed przyjazdem rezerwujący może zrezygnować z rezerwacji, zwracamy wpłaconą zaliczkę, po upływie tego okresu, zaliczka pozostaje bezzwrotna (z wyjątkiem ofert bezzwrotnych wymagających 100% przedpłaty oraz o ile nie ustalono inaczej).

7. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

8. W przypadku opuszczenia przez Gościa Obiektu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

 9. W przypadku nieprzybycia Gościa do Obiektu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 10:00 następnej doby. Po tym terminie wygasa, a pokój może zostać wynajęty. W przypadku nieprzybycia Gościa należność nie zostaje zwrócona.

 10. W przypadku przybycia Gościa do Obiektu w drugim dniu zarezerwowanego pobytu ( po wcześniejszym poinformowaniu ) Gość zostaje obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę hotelową zgodnie z umową gwarantowaną rezerwacji.

12. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

13. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiektu. W przypadku pojawienia się Gościa w Obiekcie z objawami choroby, Obiekt zastrzega sobie prawo do nie zameldowania Gościa z zachowaniem wpłaconej należności.

14. Goście proszeni są przestrzeganie aktualnych zaleceń sanitarnych.

15. W ramach usługi noclegowej do dyspozycji Gościa bezpłatny parking niestrzeżony, dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi.

 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU i GOŚCIA

1.Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2.Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.

3.Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

4.Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w apartamencie lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej.

5.Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. 

Villa Solina Zawóz zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.

6.Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

7.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały odpowiednio zabezpieczone

8.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 

§ 5. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Najemca zobowiązuj się zapłacić stawkę umowną w wysokości 50 zł za każdą dodatkową osobę za dobę.

2.Przebywanie w apartamencie zwierząt jest dozwolone i dodatkowo płatne jednorazową opłatą w wysokości 30 zł.

3.W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych , innych używek oraz  świeczek lub innego źródła ognia . W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych Villa Solina Zawóz obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł.

4.Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania czystości w lokalu oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.

5.W apartamentach obowiązuje bezwzględny nakaz segregacji odpadów

SZKŁO do worków/pojemników w kolorze zielonym
Wrzucamy: opróżnione: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE do worków/pojemników w kolorze żółtym
Wrzucamy: puste: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości, kosmetykach. Butelki (bez nakrętek), opakowania, pudełka i puszki zgniatamy, zajmują mniej miejsca w pojemniku.

PAPIER do worków/pojemników w kolorze niebieskim
Wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy.

POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE (Pozostałe odpady, czyli te których nie możemy wysegregować)
Wrzucamy: wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

6.Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Villa Solina Zawóz zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Villa Solina Zawóz uprawniona będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary bez możliwości zwrotu kosztów wynajmu.

7.W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Villa Solina Zawóz wynajmowany apartament w celu skontrolowania jego stanu.

8.Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

8.Po zakończeniu pobytu Gość zobowiązany jest pozostawić Apartament w stanie w jakim został on mu wydany. Prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu, aneksu kuchennego i łazienki (sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu w łazience). Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu wszystkich Państwa przedmiotów. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Regulaminu Gość zostanie obciążony dodatkowym kosztem sprzątania w wysokości 100 zł.

 

 § 6. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.

 2.W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane

 

§ 7. CISZA NOCNA

1.W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.

2.Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 

Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

Administratorem danych osobowych jest JKF INVEST SP.ZO.O., ul. Podkarpacka 190, 35-082 Rzeszów.

 

§8.POLITYKA REKLAMACJI

Złożenie reklamacji:

Wszelkie reklamacje, uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Obiektu pisemnie na adres email: zawoz.villasolina@gmail.com

Treść reklamacji:

W reklamacji należy dokładnie opisać problem oraz podać wszystkie istotne informacje, takie jak numer rezerwacji, datę rezerwacji, opis wady itp.

Potwierdzenie otrzymania reklamacji:

Po otrzymaniu reklamacji firma zazwyczaj wysyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Rozpatrzenie reklamacji:

Zgodnie z polityką firmy, reklamacje są rozpatrywane do 14 dni kalendarzowych.

Odpowiedź na reklamację:

Po rozpatrzeniu reklamacji Gość otrzymuje informację zwrotną, zawierającą decyzję w sprawie reklamacji oraz ewentualne działania podejmowane przez  w związku z reklamacją, takie jak  zwrot pieniędzy, udzielenie rabatu itp.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest Sąd właściwy dla siedziby głównej Villa Solina Zawóz.

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja